กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายอื่น ๆ

ประกาศ

กลุ่ม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมืนผลสัมฤิทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11553 ครั้ง