กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายอื่น ๆ

ระเบียบ

กลุ่ม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
640423_1_87งพิเศษ.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6015 ครั้ง