กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย
นางกัลยาณี บุญธรรม
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

บทความทางกฎหมาย

บทความทางกฎหมายอื่น ๆ

กลุ่ม
ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติราชการแทนกับการรักษาราชการแทนจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6680 ครั้ง