กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย
นางกัลยาณี บุญธรรม
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

หนังสือเวียน คำสั่ง

ตอบข้อหารือ

กลุ่ม
ตอบข้อหารือกรณีการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16705 ครั้ง