กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย
นางกัลยาณี บุญธรรม
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

หนังสือเวียน คำสั่ง

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่ม
คำสั่งกรมป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 319/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ ( E-IDP) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
20220623140942751.pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15024 ครั้ง