กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย
นางกัลยาณี บุญธรรม
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

กฎหมายหลัก
ประมวลภาพกิจกรรม
สรุปสาระสำคัญกฎหมายที่น่าสนใจ
27/5/2563 Thailand Data Protection Guidelines 2.0 ..
3/11/2558 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวัตถุอันตรา.. หากท่านต้องการไฟล์ PDF พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สามารถเปิดผ่านลิงค์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้ายเอกสารสรุปนี้
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60944 ครั้ง