กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายแม่บท

กลุ่ม
1.2 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
1.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (ฉบับภาษาไทย)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 57 ครั้ง