กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ

กลุ่ม
ตัวอย่างแบบคำสั่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ารกำหนดรูปแบบและนาวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 48 ครั้ง