กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

บันทึกความเห็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กลุ่ม
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. ....
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทหาร
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้ชื่อตำแหน่งของผู้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550



จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 49 ครั้ง