กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย
นางกัลยาณี บุญธรรม
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

บทความน่ารู้ และกฎหมายน่าสนใจ

บทความน่ารู้จากกองกฎหมาย

กลุ่ม
การละทิ้งหน้าที่ราชการ
ดาวน์โหลด :
การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา
ดาวน์โหลด :
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
ดาวน์โหลด :
การระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ
ดาวน์โหลด :
การกำหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดิน
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14195 ครั้ง