กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย
นางกัลยาณี บุญธรรม
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ภัยหนาว

ภัยหนาว

กลุ่ม
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2557
ดาวน์โหลด :
pdf (2).pdf ( 2.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 919 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด :
pp1.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 746 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต. พ.ศ.2543
ดาวน์โหลด :
principlebudget43(local).pdf ( 1.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 12,892 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3006 ครั้ง