กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย
นางกัลยาณี บุญธรรม
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

โรคระบาดในมนุษย์

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

กลุ่ม
กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1659 ครั้ง