กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย
นางกัลยาณี บุญธรรม
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองที่น่าสนใจ

กลุ่ม
คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด จากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1289 ครั้ง